Enlaces Recomendados

Chagiga of Chagim
Chagiga of Chagim
ideas and programs for chagim
Readings for Independence Day
Readings for Independence Day
Selected Readings for Independence Day in Eng and Heb by MFA

Peula

What Is Real Happiness?

החניכים יבינו כי השמחה האמיתית איננה בהוללות, ובדברים חיצוניים ורגעיים כמו כסף, יופי, אוכל או עושר, אלא בנתינה ובעזרה לזולת.

החניכים יבינו כי שמחה לאיד, למצוקתו של הזולת ולמפלתו איננה שמחה כלל.

Edad: 10-1519886 visitasView DetailsVer
Juego

Word Pazzle For Purim

הקף את האות של התשובה הנכונה. התשובה הנכונה תיצור משפט בסוף הקשור לפורים

Edad: 8-125113 visitasView DetailsVer
Peula

Lacky Me

1. התלמיד יבין שיש שתי דרכים להסתכל על אירועים שהוא חווה באופן אישי ואירועים כלליים המתרחשים בעולם.

דרך א': הכל במקרה - גישת עמלק, אותה יש למחות.

דרך ב': לכל אירוע (אישי וכללי) יש יד מכוונת, הכל מתוכנן, הכל מן הקב"ה.

2. התלמיד יבין שעליו לראות את העולם דרך משקפיים שלא רואות מקרה. כשמתבוננים בעולם א"א שלא לראות את ההשגחה הפרטית והכללית. ההסתכלות הזאת תביא להכרת תודה לקב"ה שמשגיח על כל פרט ופרט, לאהבתו וליראתו.

3. התלמיד יבין את מהות התחפושת ויבין כי מאחורי כל דבר שאנו רואים יש משמעות עמוקה יותר.

Edad: 12-167405 visitasView DetailsVer